Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Przysiółki Babicy
 

     Bardzo ważną cechą społecznej organizacji wsi Babica było istnienie z jednej strony głównej (centralnej) części wsi, a z drugiej peryferii. Występuje to wyraźnie, oczywiście przy dokładniejszym wglądzie na życie zbiorowe na terenie Babicy i posiada zasadnicze znaczenie dla zrozumienia związku zjawiska emigracji z organizacją społeczną wsi.

 
    Topografia społeczna wsi galicyjskiej ulegała szybko zmianom po uwłaszczeniu, a zwłaszcza po zniesieniu ograniczeń dzielenia gruntów przez ustawę 1868 r. Z nowymi procesami społecznymi rozpadania się gospodarstw kmiecych wiązały się zmiany w społecznej topografii wsi i we wzajemnym stosunku różnych dzielnic wsi. Dzieje poszczególnych dzielnic wsi rzucają wiele światła na ich wzajemne stosunki i antagonizmy. Na tle zbiorowości wsi widzi się wtedy nie tylko grupy społeczne o odrębnych interesach ekonomicznych i o odrębnych tradycjach społecznych, lecz także ich związek z topografią wsi.

 
    Wynikiem działania wymienionych czynników i wielu innych jest to, że niektóre dzielnice brały bardziej aktywny udział w życiu zbiorowym wsi, w decydowaniu o sprawach zbiorowych, że posiadały faktyczną przewagę nad innymi dzielnicami, oraz więcej dostarczyły wójtów i silniejsza była ich ambicja w kierowaniu zbiorowością wiejską i wpływaniu na jej życie. Co więcej, ten podział na dzielnice nie zmieniał się łatwo, ustaliwszy się wytwarzał tradycję i wykazywał bardzo silną tendencję do utrzymania się. W tym znaczeniu mówimy o głównej (centralnej) części (lub częściach) wsi i o jej peryferiach.

 
    Przedstawiony tu podział wsi wyraźnie występuje na załączonej mapie Babicy. Po obydwóch stronach drogi, ciągnącej się wzdłuż rzeki Wisłoka i łączącej Babicę z jednej strony z Czudcem (4 km), a z drugiej z Rzeszowem (15 km), leży główna część wsi, dzieląca się na dwie części: Dół i Górę. Ku północnemu zachodowi na wzniesieniu bliżej Czudca leży przysiółek Budy, a dalej ku wschodowi dwa przysiółki Dział I i Dział II.
                               Mapa Babicy z roku 1851

    Przysiółki nie są więc organicznie związane z główną częścią wsi, a z ekonomicznymi centrami (Czudcem i Rzeszowem) były powiązane przy pomocy innych dróg niż główna część wsi. Sprawa o drogę rzuca tutaj wiele światła na społeczną organizację wsi i podział jej na odłamy. Ale nie jest to jedyna podstawa odrębności przysiółków. Główna część wsi różniła się od przysiółków pod względem rozmiarów gospodarstw. Przysiółki znacznie słabiej uczęszczały na zebrania gromadzkie (wiejskie) i znacznie słabiej interesowały się sprawami wsi. Na taki stan rzeczy miał także wpływ i ta okoliczność, że były oddalone od centrum i wskutek tego bywanie na zebraniach wiejskich, zwłaszcza w porze zimowej, było poważnie utrudnione wskutek zawiania śniegiem dróg i ścieżek polnych. Stanowiły one peryferie grupy wioskowej, które słabiej dążyły. Dzieci z Bud nawet do szkoły nie chodziły do Babicy, ale do Czudca. Ludność przysiółków była także znacznie silniej uzależniona od dworu, niż ludność głównej części wsi i przy wyborach trzymała stronę dziedzica. Bardzo ciekawe jest także, że wielu inteligentów pochodzących z Babicy pochodziło z głównej części wsi, przeważnie z Dołu.

 
    Z przysiółków najdawniejsze są Budy. Według informacji najstarszych mieszkańców, powstały one około 1778 r. jako następstwo nadania przez właściciela dworu służbie swojej miejsca pod budowę chałup i obejścia domowego w takiej ilości, jaką każdy chałupnik zdołał sobie z lasu na tym miejscu rosnącego wykarczować. Były to domy niskie bez kominów, kryte słomą. Domów takich powstało 9 na obszarze wykarczowanego lasu 24,5 morga. Według metryki Józefińskiej z 1788 roku na Budach znajdowało się 10 numerów domów i ta sama liczba utrzymywało się w 1820 (metryka franciszkańska), w 1851 i 1883 roku. Była to ludność uboga, mieszkająca w lichych domach "budach". Na tym terenie obsadzał właściciel wsi dziewki służebne, zaszłe z jego winy w ciążę. Wydawał je za mąż za swoich ratajów i wyposażał w owe liche domostwa... była to ludność najuboższa, skazana na bytowanie w warunkach bardzo ciężkich. "Budy", "budnik" - nazwy pogardliwe, oznaczające mieszkania - budy i mieszkańców tych domów. Dzisiaj mówiono by na takich "budników", że to biedota i dziady.

 
    Służba dworska zachowywała bardzo wiele lojalności względem dworu, a tradycja mówi o wielkich jej zasługach względem dworu w okresie rabacji. "Na Budach u Maca i Szmigla podczas chłopskiego powstania w roku 1846 ukryte były wszystkie skarby pańskie, tam także skryli się panowie z Czudca i z Babicy". "Budy - mówił absolwent gimnazjalny, pochodzący z Bud - żyją zgodnie z Babicą, ale to biedni gospodarze i nie wiele się interesują, gdzie się co dzieje". Stosunek mieszkańców głównej części wsi do Bud i innych przysiółków bardzo przypominał stosunek centrum miasta do jego peryferii lub stolicy do prowincji.

 
    Dział I i II.  Działy rozwinęły się później niż Budy. Zaczątek Działu II występuje jednak już w 1788 roku. Na Dziale tym znajdowało się wówczas 4 domy ludzi dworskich dziedzica Babicy. Liczba ta utrzymuje się do 1883 r. W roku 1883 występują na Dziale II - 3 nowe zagrody nr 103, 109, 123. Gospodarstwa te jednakże powstały zupełnie inaczej niż poprzednie cztery. Tamte powstały na obszarze dworskim, te zaś zostały wydzielone z gospodarstw kmiecych. Jak wykazuje plan posiadłości Babicy z roku 1851 ze zmianami dla roku 1883, kmiece role ciągnęły się łanami od głównej drogi wsi w kierunku północnowschodnim wzdłuż granicy Zarzecza. W roku 1851 teren obecnego Działu II w części należał do dworu, a w części do kmiecych gruntów. Gospodarstwo nr 103 Józefa Pasternaka tj. 5 m. 1037 sążni powstało z wydzielenia z wielkiej 52 morgowej roli Szczepana  tzw. "Szczepanówki", prawdopodobnie wskutek ożenienia Pasternaka ze Szczepanówną. Gospodarstwo nr 109 Jakuba Pasternaka 7 m. 934 sążni powstało z wydzielenia z 42 morgowej roli Pasternaka Andrzeja. A gospodarstwo nr 123 Jana Sułeka 3 m. 931 sążni, powstało z wydzielenia z 50 morgowej "Sułkówki" (Sułka Andrzeja).

 
    Przechodząc do Działu I, wyodrębnić należy grupę 5 zagród na krańcu zachodnim (nr nr 22 a, 36, 38, 53 i 44), które metryka Józefińska podaje już w roku 1788. Nr 73 (Jaworski Andrzej) (na roli Sułka nr 52) występuje w metryce Franciszkańskiej w 1820, a nr 75 (Molenda Szymon) i nr 77 (Pasternak Kazimierz) występują na mapie katastralnej z 1851. To był zawiązek Działu I. Pochodzenie tych pierwszych zagród nie jest pewne, mogły one powstać z woli dziedzica, albo z podziału roli kmiecych za zgodą dziedzica. Z mapy katastralnej z roku 1851 można by sądzić, że nr 36, 22 i 73 należały kiedyś do jednej roli wraz z nr 51. Podobnie numery 75, 38 i 44 stanowiły kiedyś jedną rolę wraz z numerem 48. O dalszym procesie formowania się Działów wiadomo już na pewno, że formowały się one z podziału ról kmiecych. Dział I formował się na peryferiach gospodarstw kmiecych. Powstające tutaj gospodarstwa różniły się od gospodarstw kmiecych przede wszystkim rozmiarami. Były to gospodarstwa typu chałupniczego i zagrodniczego. Poza tym w powstawaniu zagród na Działach, zwłaszcza w miejscach najbardziej od wsi oddalonych, występował inny czynnik o poważnym znaczeniu społecznym. W tradycji ustnej utrzymuje się co do tego wersja, że osadzano tam dzieci z wyraźną intencją odsunięcia ich od wsi. Stosowano to da dzieci nieślubnego pochodzenia, nieposłusznych i nielubianych. Informację tę powtarzano w odniesieniu do kilku konkretnych nazwisk pierwszych zagrodników na Dziale I i II.
Zdaje się więc nie ulegać wątpliwości, że nie tylko sama topografia odsuwała Działy od głównej ,części wsi. Już w samym bowiem procesie formowanie się Działów, dążenie do odsunięcia Działów od życia zbiorowego głównej części wsi wyraźnie występowało, choć nie w  sposób dokładnie ustalić w jakiej mierze.

 
    Wszystkie wymienione okoliczności rozwoju Działów nadawały im charakter społecznych peryferii wsi. Taki charakter zachowały Działy w tradycyjnej wersji o ich powstawaniu. Mówi nam o tym następująca informacja A. Pasternaka (z Kamienicy), oparta na wiadomościach zebranych od najstarszych mieszkańców wsi - "Pierwotnie aż do roku 1900 gospodarstwo i ziemię dziedziczyli synowie, córki otrzymywały spłatę w gotówce czyli tzw. wiano, wynoszące od 100 do 200 reńskich i jedną lub dwie krowy, w niektórych tylko okolicznościach otrzymywały jedną lub dwie morgi gruntu wyłącznie pod budowę. Działo się to zwłaszcza o jedno pokolenie wcześniej, kiedy prawo zakazywało dzielenia gruntów i najstarsi synowie stawali się dziedzicami. Synowie krnąbrni, lub nieposłuszni otrzymywali mniej gruntu, najgorszy otrzymywał w najgorszym miejscu, ten ostatni szczegół równał się niekiedy wydziedziczeniu. Taki los spotkał kilku synów dawnych kmieci, którzy w ten sposób zostali ukarani przez ojców, że otrzymali grunt na Dziale I, a kilku nawet na Dziale II, ich gospodarstwa były pierwszymi gospodarstwami na Dziale w ogóle i oni właśnie byli pierwszymi mieszkańcami dzisiejszych Działów. Od czasu pojawienia się pierwszych mieszkańców na Dziale zgłaszać się zaczęli także i pierwsi reflektanci na kupno tam gruntu, który był chętnie przez kmieci sprzedawany".

 
    Przewagę przybyszów wyjaśnia tradycja ustna w sposób następujący: "Dział I i II pierwotnie porosły był w różnych miejscach różnymi drzewami i krzakami, grunty zaś stanowiły wieczny odłóg, pastwisko jako, że grunt ten był zbytnio odległy od gospodarstw i nieprzystępny, nadto mało urodzajny i niezamieszkały. Jako takiego, gruntu na dziale pozbywali się kmiecie chętnie, o ile trafił się nabywca. Ponieważ warunki terenowe nie sprzyjały częstemu stykaniu się z ludźmi wsiowymi, natomiast więcej sposobności jako przybysze utrzymywali kontakt z obcymi wsiami, z których rekrutowali się, nadto żaden wówczas przybysz nie mógł pretendować do ożenienia się u kmiecia na wsi, stąd właśnie powstała na Działach przewaga ludzi przybyszów nad pochodzącymi ze wsi."

 
   
Nożowa rozprawa, jaką zakończyła się zabawa zorganizowana z okazji uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego Domu Ludowego w Babicy, zaczęła się od piosenki: "Szalała Babica, szalała Lubynia, a teraz szaleje z Działu szumowina".

 
    Przejdźmy do głównej części wsi ciągnącej się wzdłuż Wisłoka i szosy. Świadomie użyto określenia główna część wsi, a nie centrum. Trudno bowiem nazwać "centrum" część wsi, ciągnącą się kilka kilometrów. Główna część wsi wyraźnie dzieli się od dawna na dwie części: Dół i Górę, czyli część leżącą w górze rzeki i ciągnącą się ku Czudcowi i część w dole rzeki w kierunku Rzeszowa. Nazwy te istniały od dawna i były potocznie używane dla oznaczenia tych części wsi. Za granicę uważa się stację kolejową. Historycznie rzecz biorąc, obecna Góra składa się z dwóch części. Od Dworu do nr 34 to blok zagrodników. W roku 1851 na tym terenie mieszkało 13 zagrodników, posiadali oni domy wraz z kawałkiem gruntu, wynoszącym od 1 do 5 morgi. Zagrody te znajdowały się tutaj już ,w 1788 roku, chociaż za wyjątkiem Czopa nazwiska właścicieli były inne. Nr 34 (Pasternak) to była pierwsza rola kmieca, takich ról kmiecych w 1851 roku było 17, w tym na obecnej Górze 4, a na Dole 13. Ta część Góry, która ciągnęła się od dworu aż po nr 34, była przez swój społeczny charakter bardziej podobna do Bud i Działów niż do pozostałej ,części wsi. Tutaj jak i tam mieszkali chałupnicy i zagrodnicy ekonomicznie zależni od dworu. Osiedlili się tutaj na kawałkach ziemi, jakie otrzymali od dworu. Pozostała część Góry zamieszkana była przez kmieci. Czterech kmieci na Górze i 13 na Dole stanowiło patrycjat wsi. W roku 1883 liczba kmieci nie uległa większym zmianom, tak samo stan posiadania kmieci poza paroma wyjątkami nie zmienił się zasadniczo. Zgodnie z panującymi zwyczajami i przepisami co do podziałów ziemi, główny spadkobierca otrzymywał gospodarstwo niemal w całości, a reszta spłaty lub 1 do 3 morgów ziemi we wsi albo na peryferiach kmiecego gospodarstwa. Jest to wyraźnie zilustrowane w wykazie zmian w stanie posiadania kmieci w okresie 1851-1883 r. Z wykazu tego widać również, że obok niezmienionej na ogół liczby kmieci powiększyła się we wsi bardzo znacznie liczba drobnych kilku-morgowych gospodarstw. W części były to odrębne gospodarstwa, a w części klientela kmieci.

 
    Jednym z najciekawszych zjawisk topografii społecznej Babicy jest stopienie się przedstawionych części Góry w jedną dzielnicę i powstanie antagonizmu tej powiększonej Góry względem kmiecego Dołu. Wystąpiło to w końcu XIX w., kiedy 4 kmiece gospodarstwa na Górze uległy już bardzo znacznemu rozdrobnieniu i cała struktura społeczna wsi zaczęła się już wyraźnie zmieniać. Podłożem tego antagonizmu Dołu i Góry była ambicja przodowania we wsi. Tradycja ustna wiąże początek tego antagonizmu z wyborami "starego wójta" Jana Pasternaka z Góry, zubożałego kmiecia, którego wielkie aspiracje szły w kierunku przedsiębiorczości typu handlowo-przemysłowego.

 
    Przedstawiony podział wsi na dzielnice nie posiada charakteru zewnętrznego. Wiąże się on ściśle z organizacją społeczną wsi z jej możliwościami rozwojowymi. Wiąże się on z faktem, że wiele ważnych procesów społecznych układa się przestrzennie.

  


                                                                                                                                                   Źródło: 
                         K. Duda-Dziewierz - "Wieś małopolska a emigracja amerykańska", wyd. 1938 r., tom III 


Copyright by Michał Mac