Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki Andrzej Kuś

Andrzej Kuś - profesor gimnazjalny, działacz ruchu ludowego i Zrzeszenia "WiN"

     

    Urodził się 6 listopada 1884 roku w Babicy (pow. rzeszowski), syn Józefa i Anieli z domu Mac. Ojciec był rolnikiem, właścicielem kilkuhektarowego gospodarstwa, mającym na utrzymaniu bardzo liczną rodzinę. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Babicy i Rzeszowie rozpoczął w 1899 roku naukę w rzeszowskim ck I Wyższym Gimnazjum, gdzie 7 czerwca 1907 roku złożył maturę. Wybitnie uzdolniony, pomimo ogromnych trudności materialnych podjął studia uniwersyteckie. Lata 1907 – 1911 to czas studiów na wydziale filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie w zakresie filologii klasycznej. Uczęszczał na seminaria profesorów tej miary co: Kazimierz Twardowski (filozofia), Bronisław Dembiński (historia powszechna), Bronisław Kruczkiewicz oraz Tadeusz Sinko (filologia klasyczna). 9 listopada 1912 roku złożył egzamin na nauczyciela w szkołach średnich filologii klasycznej, jako przedmiotu głównego, a języka polskiego jako pobocznego. Doktorat z filologii klasycznej i historii uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim 25 maja 1918 roku na podstawie dysertacji pt. Świadectwa  życia publicznego i prywatnego w czasach Św. Grzegorza z Nasjansu. Promotorem był prof. dr Stanisław Witkowski (filolog klasyczny).

  
   
Od 1910 roku uczył kolejno IV i V Gimnazjum we Lwowie, następnie od 1912 roku w Stanisławowie. W 1916 roku przeniósł się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę w swym macierzystym gimnazjum. Z kolei od lutego 1922 roku do końca 1826 roku uczył w II Gimnazjum w Rzeszowie. Z dniem 3 lutego 1927 roku rozpoczął pracę w II Gimnazjum w Stanisławowie, zaś od 28 czerwca 1928 roku w Gimnazjum w Katowicach, gdzie w latach 1932 – 1935 był dyrektorem, następnie przeniesiony został do Nowego Bytomia, wreszcie do Cieszyna, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej.

 
   
Wychowany w środowisku wiejskim, sprawom wsi, a zwłaszcza oświaty pozaszkolnej, poświęcał wolny od pracy zawodowej czas. Od 1918 roku był działaczem PSL „Piast”, organizatorem i wykładowcą kursów rolniczo – oświatowych. Był m. in. sekretarzem, a później wiceprezesem Powiatowego Towarzystwa Rolniczego w Rzeszowie. Propagował spółdzielczość mleczarską, a we współpracy z referentami Towarzystwa i Szkoły Rolniczej w Miłocinie zakładał koła hodowców, propagując ulepszoną uprawę warzyw i sadów. Szybko stał się czołową postacią PSL „Piast” w powiecie rzeszowskim, zostając przewodniczący Zarządu Powiatowego, funkcję tę pełnił do 7 stycznia 1928 roku. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego w powiecie rzeszowskim z listy PSL „Piast” mandat poselski zdobyło trzech posłów (Henryk Skrzypek, Antoni Szmigiel, Andrzej Pluta), powiat zyskał miano „twierdzy piastowskiej”, a opinię tę potwierdziły wybory sejmowe z 5 listopada 1922 roku. Andrzej Kuś organizował w Rzeszowie i powiecie wiele wieców i zgromadzeń, których przedmiotem była sprawa reformy rolnej. 2 kwietnia 1921 roku w zjeździe chłopski zorganizowanym przez PSL „Piast” uczestniczył premier Wincenty Witos, a Andrzej Kuś witał go na dworcu kolejowym w imieniu lokalnych władz partyjnych. Z kolei 7 maja 1922 roku w zgromadzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy delegatów z całej Polski m. in. Wincenty Witos, Jan Dąbski, Władysław Kiernik. W czerwcu 1925 roku Andrzej Kuś został wybranym radnym Rady Miejskiej w Rzeszowie, a po wprowadzeniu zarządu komisarycznego był członkiem rady przybocznej komisarza miasta. Po zamachu majowym odrzucił propozycję współpracy z obozem sanacyjnym, co spowodowało przenoszenie go do szkół w różnych regionach kraju. W styczniu 1928 roku został wysunięty na pierwsze miejsce listy PSL „Piast” rzeszowskiego okręgu wyborczego w wyborach do Sejmu. Posłem jednak nie został.

 
   
Po wybuchu wojny powrócił do Rzeszowa, podejmując działalność w konspiracyjnym ruchu ludowym, był m. in. członkiem Komisji Oświaty i kultury „Roch” w powiecie rzeszowskim. Głównym nurtem jego pracy konspiracyjnej był udział w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej, prowadzonym w ścisłej współpracy ze Stanisławem Jachimowskim (byłym dyrektorem II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie), przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Rzeszowie. Był też członkiem Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Rzeszowie. Ponadto współpracował z delegatem rządu na powiat rzeszowski, mecenasem Władysławem Martynuską. W 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej przyjmując pseudonim „Babicz”. W sierpniu 1944 roku (po zajęciu Rzeszowa przez Armię Czerwoną) Władysław Martynuska dokonał wewnętrznego podziału delegatury na Wydział Poliyczny oraz Wydział Wojskowy. W skład Wydziału Politycznego wszedł m. in. Andrzej Kuś. 7 grudnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie i przesłuchany przez naczelnika wydziały społeczno – politycznego, który interesował się szczególnie jego działalnością konspiracyjną w czasie okupacji niemieckiej, jak również działalnością Stowarzyszenia Inteligencji Ludowej „Orka” i próbie jego zarejestrowania w województwie rzeszowskim. Od 1945 roku Andrzej Kuś był aktywnym działaczem PSL i prezesem Koła Miejskiego PSL w Rzeszowie. Od marca 1946 roku członek Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, od 17 września członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego, jego żona, Jadwiga, była prezeską Sekcji Kobiet PSL w powiecie rzeszowskim. Z rekomendacji PSL był kandydatem na stanowisko starosty rzeszowskiego. Doświadczony polityk, ogólnie szanowany, był doradcą ludowców w niezwykle trudnym okresie walki politycznej w obronie Rzeczypospolitej przed narzucanym systemem komunizmu stalinowskiego. Zatrzymany 5 lipca 1946 roku na polecenie szefa WUBP w Rzeszowie za „fałszowanie referendum” – zbierał bowiem informacje o rzeczywistym wyniku referendum – zwolniony w dniu następnym. W zwalczaniu przeciwników politycznych działacze PPR uciekali się do przemocy, aresztowań oraz skrytobójczych morderstw. 25 lipca 1946 roku zawieszona została działalność Zarządu Powiatowego i Miejskiego PSL w Rzeszowie, a na terenie całego powiatu aresztowano około 200 ludowców. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu od jesieni 1946 roku w powiecie rzeszowskim nastąpiła kolejna fala represji. Aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie za „wywiad zagraniczny”, Andrzej Kuś przebywał w więzieniu od 28 września 1946 roku do 13 marca 1947 roku. W trakcie śledztwa zachowywał godną podziwu rozwagę, nie ulegając obłudnym obietnicom, jak i presji fizycznej oraz psychicznej. Po wyjściu z więzienia wstąpił do SL, ale szybko opuścił szeregi tej partii.

 
   
Od 1945 roku był działaczem (pseudonim „Babicz”) Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”. Ponownie aresztowany został 22 października 1950 roku  (liczył wówczas sześćdziesiąt sześć lat) pod zarzutem przynależności do zrzeszenia „WiN” – akt oskarżenia z 29 mara 1951 roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 24 kwietnia 1951 roku skazany został na cztery lata więzienia, jednak na mocy amnestii z 22 lutego 1947 roku karę darowano mu w całości.

 
   
 Od 1 września 1944 roku podjął pracę w I Gimnazjum i Liceum im Stanisława Konarskiego w Rzeszowie oraz II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, ucząc języka polskiego, łacińskiego, niemieckiego, historii, oraz propedeutyki filozofii. W 1949 roku został zwolniony z posady nauczyciela w liceach państwowych. Do czasu likwidacji w Rzeszowie Niższego Seminarium Duchownego księży saletynów uczył tam języka polskiego.

 
   
Zmarł 11 sierpnia 1958 roku w Rzeszowie, pochowany na cmentarzu komunalnym Rzeszów – Pobitno.

 
   
Z małżeństwa z Jadwigą z Domu Rusin, zawartego 1 marca 1924 roku, miał czterech synów. Stanisław ur. 1925 roku w Rzeszowie, prof. dr hab. inż., rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza; Władysław ur. w 1926 roku w Rzeszowie, lekarz weterynarii; Stefan, ur. 1928 roku w Rzeszowie, mgr ekonomi; Andrzej ur. 1940 roku w Rzeszowie, mgr inż. mechanik, nauczyciel języka angielskiego.
                                                                                                                                          Źródło:
                                                                                                                                Zbigniew K. Wójcik
                

Copyright by Michał Mac