Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Profesor Bronisław Piątkiewicz - nestor fotogrametrii polskiej
 

    Bronisław Stanisław Piątkiewicz ur. się 14 września 1878 r. we wsi Babica nad Wisłokiem (b. pow. Rzeszów), był synem Maksymiliana i Anny z Krzyształowiczów.

 
   
W latach 1890-1898 uczył się w gimnazjum klasycznym, początkowo w Rzeszowie, a potem w Chyrowie, następnie (1898-1900) studiował w Szkole Politechnicznej we Lwowie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej (chyba kończąc 2-letni Kurs Geometrów) równocześnie studiując matematykę w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

  
   
W latach 1899-1902 studiował nauki matematyczno-fizyczne na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, potem (w latach 1902-1903) odbył służbę wojskową, a następnie w roku 1909 wyjeżdża do Paryża na studia specjalistyczne. Przebywał tam tylko rok, wraca i składa w 1910 r. we Lwowie państwowy egzamin pedagogiczny. Rozpoczyna pracę pedagogiczną najpierw (w latach 1903-1909) jako praktykant i zastępca nauczyciela, a następnie w latach 1910-1919 jako nauczyciel matematyki i fizyki w gimnazjach krakowskich, w Nowym Sączu (gdzie uczył również łaciny i greki), Wadowicach i ponownie w Krakowie w II gimnazjum. W 1919-1920 był dyrektorem naukowym I Korpusu Kadetów we Lwowie. Przed pierwszą wojną światową B. Piątkiewicz działał w skautingu. Prowadził liczne kursy techniczne dla drużyn krakowskich.

  
    Po wybuchu wojny stanął na czele Komendy Krakowskiej, a na zjeździe w Lublinie (1-20.XI.1918), na którym utworzono Związek Harcerstwa Polskiego, wszedł do Naczelnej Rady Harcerskiej.
 
  

         
Prof. Bronisław Piątkiewicz ćwiczy skautów                   Skauci krakowskiej drużyny skautowej         
w sali krakowskiego "Sokoła" w 1912 r.                                    na ćwiczeniach w 1913 r.             

  
   
W czasie wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. był komendantem harcerskiego oddziału straży granicznej. W latach 1920-1930 B. Piątkiewicz uczył miernictwa i był kontraktowym wykładowcą fotogrametrii w Akademii Górniczej w Krakowie (w r. 1925), geografii matematycznej, astronomii i geodezji w UJ w Krakowie (w latach 1923-1939), fotogrametrii na Politechnice Warszawskiej (1926-1939). W roku 1930 przeniósł się na stałe z Krakowa do Warszawy, gdzie pracował na stanowisku radcy w Ministerstwie Robót Publicznych.

 
    B. Piątkiewicz był jednym z pierwszych, którzy zainteresowali się w Polsce fotogrametrią. Już w latach 1912-1913 odbył kursy wakacyjne w tym zakresie w Wiedniu i Jenie. W dwudziestoleciu międzywojennym pogłębiał wiedzę z fotogrametrii podczas podobnych kursów w Wiedniu (1929 r.), Jenie (1929 r.), Dreźnie (1925 r.) oraz w czasie podróży służbowych i naukowych do wielu krajów zachodniej i środkowej Europy w latach 1926, 1928 i 1937. Plonem podróży było zastosowanie najnowszego sprzętu fotogrametrycznego w badaniach na terenie Polski. W 1924 r. B. Piątkiewicz zorganizował „Oddział Fotogeodezyjny" w Ministerstwie Robót Publicznych (z siedzibą do 1930 r. w Krakowie), którym kierował do 1932 r. Siedzibą pracowni był lokal w Instytucie Geografii UJ (mieszczący się w dawnym arsenale Władysława IV, naprzeciw Wawelu).

  
   
Wyposażył ten Oddział w fototeodolit Haydego 13 18, stereokomparator i wreszcie autograf Wilda A2. Przeszkolił też praktycznie pierwszych pracowników (inż. Skibę z magistratu m. Krakowa, inż. Sobola i Szczurkowskiego) i rozpoczął w 1925 r. - w ramach prac Komisji Granicznej - prace terenowe nad mapą Tatr. Wynikami tych prac było streofotogrametryczne zdjęcie i opracowanie na autografie Wilda A2 mapy Tatr polskich w skali oryginału 1:10 000. Mapa ta w wydaniu użytkowym została zmniejszona do skali 1:20 000. Zredagowaniem i drukiem mapy zajął się Wojskowy Instytut Geograficzny. W tym samym czasie B. Piątkiewicz brał udział w komisjach granicznych: polsko-czechosłowackiej, polsko-rumuńskiej i polsko-łotewskiej, przeprowadzając kurs z fotogrametrii dla oficerów rumuńskich. Opracował również metodą fotogrametryczną mapę granicy polsko-rumuńskiej od Zaleszczyk do Okopów św. Trójcy.

  
   
Był prekursorem zastosowania fotogrametrii dla potrzeb gospodarczych. Organizował i prowadził prace w Biurze Projektów Melioracji Polesia (1928 r.), w Rożnowie. Zastosował metody fotogrametryczne przy wykopaliskach archeologicznych w Biskupinie i Gnieźnie (1938 r.), przy planach odbudowy Ratusza w Krakowie. B. Piątkiewicz należał do członków założycieli Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego (w 1930 r.) i wchodził w skład zarządu. Pracował nad polskim słownikiem fotogrametrycznym, organizował kursy dla inżynierów, wygłaszał referaty na zjazdach.

  
   
Jak już wspomniano, B. Piątkiewicz rozpoczął wykłady z fotogrametrii w Politechnice Warszawskiej w 1926 r., dojeżdżając przez pierwsze cztery lata na wykłady z Krakowa. Zaczął organizować Pracownię Fotogrametryczną w Politechnice Warszawskiej. Nabył mały fototeodolit firmy Heyde 9 12, przetwornik Huggershoffa uproszczonej konstrukcji firmy Heyde, autograf Wilda A4, stereokomparator Zeissa i inne przyrządy.

  
   
W czasie okupacji niemieckiej prowadziła Warszawa wykłady w Szkole Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz w Państwowej Szkole Technicznej. Wywieziony z początkiem sierpnia 1944 r. na roboty przymusowe do Thöringswerder pod Berlinem, z powodu złego stanu zdrowia i dzięki różnym staraniom, został zwolniony pod koniec 1944 r. Po wyzwoleniu B. Piątkiewicz pracował w Akademii Górniczej w Krakowie.

  
   
Latem 1945 r. powrócił do pracy w Politechnice Warszawskiej jako adiunkt na Wydziale Geodezyjnym. Dnia 31 lipca 1946 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego i objął funkcję kierownika katedry fotogrametrii (w latach 1946-1960). W latach 1945-1950 był dziekanem Wydziału Geodezyjnego, pełniąc równocześnie obowiązki zastępcy dyrektora resortowego instytutu (Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy).

  
   
Oprócz pracy w Politechnice Warszawskiej, prowadził w latach 1961-1964 wykłady z fotogrametrii dla studentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego.

 
   
Był członkiem Komitetu Geodezji PAN. Na emeryturę przeszedł w 1960 r. Pełnił także w Politechnice Warszawskiej funkcję kuratora Koła Geodetów i Kierownika Komisji Przydziału Pracy; pracował również w komisjach stypendialnych.

 
   
Prof. Bronisław Piątkiewicz nie tylko pięknie mówił i pięknie pisał. Wzorem mogą być Jego opinie prac naukowych, wnioski na profesora, itp. - pisane piękną polszczyzną.

 
   
Do ostatniej chwili mógł płynnie przemawiać po łacinie i po grecku - był nie tylko wybitnym fotogrametrą, ale również humanistą.

 
  
 
Zmarł po ciężkiej chorobie 4 grudnia 1966 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w dniu 9 grudnia 1966 r. Żegnały Go tłumy przyjaciół, wdzięcznych wychowanków oraz liczne grono studiującej młodzieży. Nad grobem żegnali Go w imieniu władz Politechniki Warszawskiej i AGH - dziekani wydziałów geodezyjnych obu uczelni - profesorowie Czesław Kamela i Jerzy Gomoloszewski.
  


Prof. Bronisław Piątkiewicz na ćwiczeniach IV
 krakowskiej drużyny w tzw. "Gackowym Jarze"

                                                                                                                                                                                       Źródło:
Czesław Kamela,
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Naukowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego Sesja Naukowa, Warszawa, 22-24 maj 1991 r. (kopia publikacji)
  

Copyright by Michał Mac