Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Ciekawostki
 

     Życie naszych przodków wyglądało nieco inaczej. Przez wiele setek lat zmieniały się obyczaje, ustroje, i kultura panująca we wsi. W artykule tym jest przedstawiamy życie babiczan w przeszłości. Pokazana jest struktura wsi, kto w niej rządził i miał coś do powiedzenia. Wyjaśnione zostało dlaczego jedni mieszkali w przysiółkach trzymających władzę w wielkim dobrobycie, a inni byli skazani na osiedlanie się na peryferiach. Ciekawą rzeczą jest również to, że w dość dużej miejscowości w pewnym czasie pod koniec XIX w. niektórym zaczyna brakować "chleba" i chcąc przeżyć muszą udać się na  emigrację i tułać po obcych krajach. Zaskakujące jest to, że to ludzie z najbiedniejszych przysiółków, bardzo "zacofani i mało oczytani" otwierają tą wielką falę emigracji zarobkowej. Emigrują po różnych miejscach na świecie, z różnym skutkiem, ale próbują doznać szczęścia, które w Babicy niebyło im dane.  Zaskakujące i absurdalne może się wydawać to, że nawet synów największych kmieci we wsi ten los spotyka. Jednak jak by się wydawało nie tylko sytuowane pochodzenie świadczy o tym gdzie los kogo rzuci. "Biednemu to i wiatr w oczy", i tutaj to świetnie jest potwierdzone w rzeczywistości. Bardzo ciekawa i unikatowa jest, a szczególnie była kultura ludowa Babiczan. Rodzaje ubiorów, strojów przedstawiały przywiązanie się ludzi do tego zjawiska. Również zwyczaje i obrzędy były bardzo ciekawe.

 
    Swoiste przywiązanie Babiczan do wiary doprowadziło młodych ludzi do zrobienia inscenizacji Misterium Męki Pana Jezusa. Były to niezwykłe przeżycia religijne powiązane z kulturalnymi. Rozsławiły i promowały one Babicę na całe województwo, a nawet i dalej.

     
  
   


  
  

Misteria Męki Pańskiej (1998 - 2007) 
 

    Na malowniczych wzgórzach obok kościoła parafialnego przez dziesięć kolejnych lat odbywało się Misterium  Męki Pańskiej,  które początkowo gromadziło parafian, a później kilkutysięczne tłumy. Proboszcz  ks. Józef Trzeciak ze wzruszeniem podejmował decyzję o zakończeniu  Misterium  Pasyjnego w Babicy. Weszło już ono na stałe do kalendarza. Jednakże wystąpiły coraz większe problemy z doborem młodzieży. Liczna grupa wyjechała za pracą na obczyznę, w tym  do Belgii i Holandii. Ostatecznie  w  2008 r. misterium odbyło się po raz ostatni. Być może, kiedyś znowu na nowo powróci myśl organizacji Misterium Męki Pańskiej...
    Corocznie scenariusz jego był powiększany. Składał się z: przypowieści o miłosiernym Samarytaninie,  rozdawaniu chleba, kobiecie cudzołożnej, triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, pobyt Jezusa w świątyni, ostatnia wieczerza, wydanie na śmierć, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wreszcie wniebowstąpienie... 
 > więcej
  

   
Przysiółki Babicy
 

    Bardzo ważną cechą społecznej organizacji wsi Babica było istnienie z jednej strony głównej (centralnej) części wsi, a z drugiej peryferii. Występuje to wyraźnie, oczywiście przy dokładniejszym wglądzie na życie zbiorowe na terenie Babicy i posiada zasadnicze znaczenie dla zrozumienia związku zjawiska emigracji z organizacją społeczną wsi.
    Topografia społeczna wsi galicyjskiej ulegała szybko zmianom po uwłaszczeniu, a zwłaszcza po zniesieniu ograniczeń dzielenia gruntów przez ustawę 1868 r. Z nowymi procesami społecznymi rozpadania się gospodarstw kmiecych wiązały się zmiany w społecznej topografii wsi i we wzajemnym stosunku różnych dzielnic wsi...
 
> więcej
  
    

Emigracja zarobkowa mieszkańców Babicy
 

    Wiązanie się zjawiska emigracji ze społeczną topografią wsi, z jej podziałem na dzielnice występowało wyraźnie przy bliższym wejrzeniu w charakter społeczny dzielnic wsi i ich funkcje w całości wsi - z jednej strony, a w procesy związane z emigracją - z drugiej. Parę przykładów wystarczy dla zilustrowania zagadnienia. A więc przysiółek dworski, zamieszkały przez proletariat dworski, przez zmieniającą się służbę dworską inaczej ustosunkowuje się do emigracji, niż dzielnica wsi zamieszkała przez kmieci. I to nie tylko z przyczyn ekonomicznych, lecz wskutek całej społecznej tradycji dzielnicy. Również i reemigracja będzie się na takim przysiółku kształtowała inaczej, niż na przysiółkach innego typu. Zarobki amerykańskie zużytkowywane były przede wszystkim na kupno ziemi. Wywoływało to pewien proces kolonizacyjny, przesiedlenia w obrębie wsi i na szerszym terenie. Przyczyniało się z całą pewnością do przeobrażeń w przestrzennym układzie wsi. Te wszystkie zagadnienia uzasadniają przedstawienie emigracji i reemigracji na podłożu społecznej topografii wsi i jej przestrzennego układu...
 
> więcej

 
  

Kultura ludowa mieszkańców Babicy
 

    Teren obecnego województwa podkarpackiego etnografowie podzielili na kilka grup różniących się między sobą strojem, obrzędami gwarą, wierzeniami, zajęciami itd. Omawiane przez nas okolice zamieszkiwali Rzeszowiacy.
   
Wiadomości zebrane przez Sylwestra Wójcika, od 75-letniej Zofii Wójcik w dniu 3 stycznia 1948 roku, podają dokładny opis strojów ludowych, tych dawno temu noszonych. Do dziś  ten opis zachował się w zbiorze archiwalnym rzeszowskiego Muzeum Etnograficznego, i dlatego pozwalam sobie na jego prezentację.

   
"Codziennym strojem męskim była konopna koszula, konopne białe spodnie, boso w lecie, a w zimie buty z cholewami, słomiany kapelusz – wszystko własnego wyrobu...
 
> więcej
 
 
 

Copyright by Michał Mac