Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Położenie Babicy    

    Babica położona jest na południowy zachód od Rzeszowa. Według podziału fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego, położona jest w Prowincji Karpat Zachodnich, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Mezoregionie Pogórzy Środkowobeskickich oraz Mezoregionach: Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego.

    

Mapa regionu

      

 
                                 Źródło: POLSKA, Kompas Wydawnictwo Kartograficzne

                                               

     
Babica - miejscowość w województwie podkarpackim, administracyjnie należy do powiatu strzyżowskiego, gminy Czudec.


Mapa powiatu strzyżowskiego                     Źródło: Atlas województwa podkarpackiego, Geokard-Internationanal

       

Budowa geologiczna
  

    Pod względem geologicznym Babica należy do Karpat Zewnętrznych, zbudowanych z utworów fliszowych: piaskowców i łupków. Wiekowo utwory te należą do kredy i trzeciorzędu, a zalegające nad nimi utwory do czwartorzędu. Utwory kredowe reprezentowane przez warstwy inoceromowe wykształcone są jako wapniste i miękkie łupki z przewarstwieniami piaskowców o grubości od kilku do 50 cm, oraz z wkładkami margli występującymi zarówno wśród łupków jak i warstw piaskowca. Utwory trzeciorzędowe to eońskie łupki menilitowe, czarne, bitumiczne przekładane piaskowcami oraz oligoceńskie warstwy krośnieńskie o miąższości dochodzącej do 2500 m. składające się z piaskowców grubo, średnio lub cienko ławicowych przekładanych łupkami.

 
    Na obszarze Babicy utwory fliszowe przykryte są warstwą zwietrzelin o zróżnicowanej miąższości: od 1,5 m. w rejonie wierzchowin do ponad 4,5 m. w niższych partiach zboczy. W zależności od skały w jakiej powstały są to: z łupków gliny i iły, z piaskowców, piaski pylaste, pyły piaszczyste oraz pyły. Utwory czwartorzędowe to osady sufozyjno - deluwialne i koluwialne, zalegające na zerodowanych zwietrzelinach w obrębie stoków, podlegające procesom denudacyjnym, bardzo często czynnymi procesami osuwiskowymi.

 
    Innymi utworami czwartorzędowymi są mady rzeczne występujące na dnie doliny Wisłoka oraz jego większych dopływów. Mady wykształcone są w postaci glin, pyłów oraz piasków gliniastych, lokalnie z wkładkami gruntów organicznych. Miąższość wynosi od ok 0,7 do 0,9 m. Zalegają na serii utworów piaszczysto - żwirowych, pod którymi występują utwory fliszowe.


Rzeźba terenu
  

    Obszar miejscowości charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Pod względem morfologicznym Babica położona jest w obrębie dwóch mezoregionów: Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego, rozdzielonych rozległą doliną Wisłoka. Obydwa pogórza są bardzo zbliżone pod względem charakteru rzeźby, na które składają się długie pasma wzgórz, ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód, poprzecinane równoległymi dolinami rzek i potoków. Najwyższa wysokość na terenie Babicy ok. 380 m. n. p. m. Można tu wydzielić następujące elementy rzeźby:
1. spłaszczenia wierzchowinowe tworzące grzbiety położone na wysokości 300-350 m. n. p. m., o spadkach 5-10% silnie rozczłonowane przez   doliny,
2. stoki o zmiennych spadkach, najczęściej w granicach 15-30%, porozcinane stosunkowo gęstą siecią dolin nieckowatych i wciosowych, urozmaicone znaczną ilością skarp, niszczone przez erozję wodną i ruchy masowe przeważnie w postaci zsuwów, obrywów lub osuwisk pokryw zwietrzelinowych,
3. dolinę rzeki Wisłok, formę szerokości od około 300 do 900 m, płynącego w wzdłuż kierunku równoleżnikowego, w której obrębie wyróżnia się: terasę zalewową - występującą wąskim pasem wzdłuż rzeki, wzniesioną około 3 m. nad poziom wody, terasę nadzalewową - obejmującą znaczną część doliny, wzniesioną 4-5 m. nad średni stan wody w rzece.

 
    Poza formami naturalnymi na terenie Babicy występują formy antropologiczne takie jak: nasypy i wykopy drogowe oraz kolejowe, sztuczne skarpy. Są to jednak formy niewielkie powierzchniowo.


Warunki wodne
  

    Prawie cały obszar Babicy położony jest w zlewni Wisłoka (ciek III rzędu). Wisłok przepływa przez południowo - wschodnią część wsi i zachowuje cechy rzeki górskiej. Wysokie stany wody występują w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady), co często prowadzi do lokalnych powodzi. Minimalne stany występują zimą i w jesieni. W okresie maksymalnych wodostanów poziom wody w rzece podnosi się średnio o 3-4 m. w stosunku do stanu średniego, a przy stanach katastrofalnych o około 5 m. Według badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wisłok na terenie Babicy prowadzi wody pod względem fizyczno - chemicznym w III  klasie czystości.

 
    Wody gruntowe występują w dwóch różnych pod względem hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje tereny położone w obrębie doliny Wisłoka i jego dopływów. Poziom wód związany jest z serią utworów piaszczysto - żwirowych i występuje na głębokości od 3,6 do 10 m. p. p. t. Zasobność tego zbiornika jest duża. Zasilany jest przez wody aluwialne Wisłoka i infiltrujące wody poopadowe. Ze względu na brak ciągłej i odpowiednio grubej warstwy izolującej, wody te narażone są na zanieczyszczenia. Obszar ten został zaliczony do obszarów głównych zbiorników wód podziemnych GZWP-432 Dolina Wisłoka i podlega szczególnej ochronie przed zanieczyszczeniami. Drugi obszar obejmuje swym zasięgiem fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. W rejonie tym wody gruntowe mają charakter wód szczelinowych i występują na różnych głębokościach, a zasobność ich jest zróżnicowana, na ogół niewielka. W okresach suszy studnie kopane w tym rejonie często wysychają.

   
Klimat
  

    Babica według podziału E. Romera na krainy klimatyczne znajduje się w Krainie Klimatu Wyżyn Podkarpackich. Według rejonizacji klimatycznej R. Gumińskiego nawiązującej do potrzeb rolnictwa, klimatycznie należy do dzielnicy "Podkarpackiej", która stanowi pas przejściowy pomiędzy górami, a Kotliną Sandomierską.

 
    Średnia roczna temperatura wynosi 7,5-7,8ºC, stycznia poniżej -3ºC, a lipca 18ºC. Roczna suma opadów wynosi 700-800 mm. Pokrywa śnieżna zalega 80-90 dni, przymrozki występują około 110-120 dni w roku. Okres wegetacyjny, określony występowaniem średniej dobowej temperatury powyżej 5ºC trwa 200 dni, a okres aktywnego rozwoju roślin (temperatura średnia dobowa powyżej 10ºC) około 160 dni. Dominującymi wiatrami są wiatry zachodnie i południowe, silne wiatry występują w chłodnej porze roku. Urozmaicona rzeźba terenu i szata roślinna, a także działalność człowieka wpływa na duże lokalne zróżnicowanie klimatu. Największe różnice klimatyczne występują między najwyżej wzniesionymi, dobrze nasłonecznionymi partiami stokowo - wierzchowinowymi, a głęboko wciętymi dolinami. Dobowe różnice temperatury mogą dochodzić nawet do kilku stopni. Natomiast wzdłuż doliny Wisłoka i dolin bocznych ma miejsce grawitacyjny spływ chłodnego powietrza. Jest często blokowany przez zwartą zabudowę, nasypy kolejowe, drogowe przegradzające bieg dolin, co powoduje jego stagnację i występowanie mgieł pogłębione przez lokalne warunki wilgotnościowe związane z płytkim zaleganiem wód gruntowych w dnach dolin. Duży wpływ na zaleganie mgieł mają także zanieczyszczenia powietrza emitowane przez paleniska domowe. Długie zaleganie mgieł wpływa na osłabienie promieniowania słonecznego, utrudnia parowanie, sprzyja rozwojowi bakterii, zwiększa koncentrację pyłów i gazów, powodując znaczne pogorszenie warunków bioklimatycznych. Na obszarze Babicy wydziela się następujące obszary klimatyczne:
1. strefę wierzchowinową - obejmującą tereny najwyżej wyniesione, odkryte szczególnie silnie nawietrzane, wzniesione ponad strefę inwersji dolinnych, najsilniej nasłonecznione o długim okresie bezprzymrozkowym i wegetacyjnym o dobrej wentylacji naturalnej,
2. strefę stoków - o bardzo zróżnicowanych warunkach topoklimatycznych, uzależnionych głównie od nachylenia i ekspozycji stoków, co wpływa w bezpośredni sposób na sumy możliwego promieniowania słonecznego, powodując różnice między najlepiej i najgorzej nasłonecznionymi stokami dochodzącą do 30% możliwego promieniowania, szczególnie w okresie jesienno - zimowym, czego wyrazem jest zróżnicowanie warunków termicznych i wilgotnościowych, długość zalegania pokrywy śnieżnej, szronu i rosy,
3. strefę dolin rzecznych - obejmującą dolinę Wisłoka i doliny jego większych dopływów, głęboko wcięte lokalnie podmokłe, narażone na częste zjawiska inwersyjne, występowanie mgieł radiacyjnych, stanowiące rynny spływu chłodnych mas powietrza z terenów wyżej położonych.

 
    Znaczny wpływ na warunki klimatu lokalnego mają obszary leśne, które wpływają na tereny przyległe, powodując korzystne zmniejszenie wilgotności względnej, dobowych amplitud, zmniejszenie prędkości wiatrów jak również lokalne pogorszenie warunków solarnych poprzez zaciemnienie przez korony drzew.


Gleby
  

    Gleby na terenie Babicy są mocno zróżnicowane. Decydujący wpływ na zróżnicowanie pod względem typów, rodzajów i gatunków wywarły takie czynniki jak: budowa geologiczna (rodzaj i pochodzenie skały macierzystej), rzeźba terenu, warunki klimatyczne, stosunki wodne, roślinność oraz gospodarcza działalność człowieka.. Jakość i przydatność użytkowanych rolniczo gleb terenów górskich (pogórza) zależy w dużym stopniu od rozmaicenia i bogactwa rzeźby terenu, nachylenia i ekspozycji stoków, intensywności procesów erozyjnych i denudacyjnych prowadzonych do ciągłego odnawiania się gleb i niemal ciągłą przebudowę morfologii i profilu glebowego.

 
    W obrębie Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego z wietrzelin i osadów soliflukcyjno - deluwialnych powstały głównie gleby brunatne (wyługowane i kwaśne sporadycznie właściwe), gleby deluwialne. Występujące tu gleby są optymalnie nawilgocone, okresowo miejscami zawilgotne. Odznaczają się najczęściej średnim, niekiedy dobrym stopniem kultury.

 
    Najlepsze na terenie Babicy gleby klasy II występują w dolinie Wisłoka, dobre gleby klasy IIIa i IIIb występują na wierzchowinach lub łagodnie nachylonych stokach i zajmują największą powierzchnię miejscowości. Najgorsze gleby klas V i VI występują na stokach o nachyleniu ponad 20% i w obrębie czynnych osuwisk. Zjawiskiem niekorzystnym na terenie Babicy jest zagrożenie gleb przez erozję wietrzną i wodną oraz ruchy masowe. Znaczna część stoków o nachyleniu ponad 20% podlega intensywnej erozji. Efektem jest degradacja gleb, duże rozczłonkowanie i rozcinanie stoków wąwozami powstającymi na wskutek podcinania stoku i zachowania jego stateczności w wyniku prac polowych. W obrębie czynnych osuwisk, gleby ulegają rujnacji i ciągłemu niszczeniu profilu glebowego i nie nadają się do rolniczego wykorzystania, a zwłaszcza do uprawy mechanicznej.

 
    Ochroną przed intensywnymi procesami erozyjnymi jest stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych, polegających na odpowiedniej uprawie, zachowaniu skarp miedzowych oraz spełniających rolę glebochronną zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych, zwłaszcza na skarpach i stromych stokach dolinek wciosowych. Obszary objęte osuwiskami ( a takich jest kilka) należało by przeznaczyć na trwałe użytki zielone lub zalesić, co powodować będzie zahamowanie procesów osuwiskowych.

 
    W obrębie doliny Wisłoka występują mady wytworzone z glin i pyłów, lekkie i średnio ciężkie do uprawy mechanicznej. Są to gleby zasobne w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe, próchniczne o słabo kwaśnym lub obojętnym odczynie. Charakteryzują się przeważnie dobrymi układami stosunków wodnych, lokalnie są zbyt wilgotne. Okresowo narażone są na zalewanie przez wysokie wody rzeki Wisłok. Zaliczone są do II-III klasy gruntów.


Roślinność i świat zwierzęcy
  

    Według podziału geobotanicznego Polski prof. W. Szafera, Babica leży w obrębie Prowincji Górskiej Środkowoeuropejskiej, Podokręg Pogórza Lessowego i Pogórza Flisowego.

 
    Szata roślinna tego terenu wykazuje zróżnicowanie ekologiczne, wynikające ze zróżnicowania siedlisk, działalności człowieka oraz przejściowego charakteru terenu. Zbiorowiska leśne stanowią najmniej zniszczoną w wyniku działalności człowieka grupę zbiorowisk roślinnych tworzącą ruszt ekologiczny obszaru Babicy. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego zachowały się wyłącznie na terenach, których zajęcie pod uprawę było utrudnione. Lasy pokrywają około 23% powierzchni, występują przeważnie w postaci niewielkich lasków i zagajników porastających obszary źródliskowe potoków, zbocza dolin, skarpy i fragmenty stoków o dużych nachyleniach. Większe kompleksy leśne występują w zachodnio - północnej części Babicy. Skład gatunkowy i struktura zbiorowisk leśnych uległy zniekształceniu w wyniku niewłaściwej gospodarki polegającej m. in. na wykonywaniu czystych zrębów, wypasie bydła, grabieniu ściółki, wprowadzeniu obcych siedliskowo gatunków drzew. W wyższych partiach terenu, dominującym zbiorowiskiem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej, który charakteryzuje się dominacją buka w drzewostanie z dodatkiem jodły i grabu. Zbocza niższych wzniesień zajmuje zespół grądu, w którym oprócz grabu znaczną rolę odgrywa dąb. W dolinach potoków występuje zbiorowisko łęgu i wilgotnego grądu. Podmokłe fragmenty dolin zajmuje zespół łęgu jesionowego z olszą szarą i jesionem wyniosłym w drzewostanie. W dolinie Wisłoka występuje zespół łęgu wierzbowo - topolowego lub zbiorowiska zastępcze (wtórne), zarośla wiklinowe. Większe kompleksy leśne na terenie Babicy stanowią własność państwa i podlegają zarządowi Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Strzyżowie. Lasy porastające zbocza dolin wciosowych, skarpy, osuwiska i fragmenty stoków o dużym nachyleniu są własnością prywatną. Są to lasy o zróżnicowanym składzie drzewostanu, spełniające funkcję lasu gebo- i wiatrochronnych. Pozostała roślinność wsi to zespoły zbiorowisk antropogenicznych (pola uprawne, sady, ogrody i parki) i półnaturalne (łąki i pastwiska). Zespoły te obejmują ponad 50% powierzchni.
W Babicy są też pomniki przyrody: dąb szypułkowy (3 egz. nr rej. 173 i 3egz. nr rej. 185), oraz lipa drobnolistna (nr rej. 106).

 
    Babica posiada bogatą faunę, a wiele występujących tu gatunków objętych jest ochroną. Cechą występującego tu świata zwierzęcego jest przejściowość związana z pogranicznym położeniem między Karpatami a Niżem Polskim. Na tym terenie nakładają się zasięgi fauny typowo górskiej i typowo nizinnej, oraz zachodnioeuropejskie, pontyjskie i borendo - alpejskie. Żyją tu takie zwierzęta jak: borsuki, kuny domowe i leśne, gronostaje, myszołowy, salamandry, lisy, sarny, zające, ostatnio też pojawiają się jelenie oraz wilki.


Krajobraz
  

    Babica odznacza się bogatymi walorami krajobrazowymi na które składają się: krajobraz naturalny, bogactwo zasobów przyrody, stan środowiska - stosunkowo niewielki stopień zanieczyszczenia i zabytki kultury materialnej. Teren Babicy jest silnie rzeźbiony. Rzeźbę tworzą niezbyt wysokie wzgórza dochodzące do 380 m. n. p. m., porozcinane dolinami Wisłoka i jego dopływów oraz szereg malowniczo położonych i ukształtowanych wąwozów i jarów. Zasadniczym typem krajobrazu jest historycznie ukształtowany kulturowy krajobraz rolniczy. Odznacza się on barwą mozaiką upraw rolnych łąk, pastwisk, sadów, ogrodów i zadrzewień śródpolnych. Uprawy rolnicze zdecydowanie dominują na tym terenie. Kompleksy leśne występują na terenach wyżej położonych, trudniej dostępnych i stromych stokach, oraz wzdłuż licznych potoków. W skład ekosystemów leśnych wchodzą głównie drzewostany wielogatunkowe (buk, jodła, dąb) co tworzy piękne kompozycje kolorystyczne. Walory krajobrazowe Babicy podnoszą zabytki kultury materialnej, do których należą zabytki architektury i kultury materialnej takie jak zespół podworski, pomnik walki i męczeństwa, oraz liczne kapliczki i figurki przydrożne.

 
    Babica należy do obszarów o stosunkowo mało skażonym środowisku. Na terenie Babicy i jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest większych źródeł zanieczyszczenia i skażenia środowiska, które w znaczący sposób pogarszałyby jego stan. Mimo to stan środowiska w niewielkim stopniu pogarszają: sami mieszkańcy i komunikacja. Główny źródłem zanieczyszczenia powietrza są procesy spalania paliw, szczególnie węgla kamiennego.
    

   
Krajobraz Babicy. Widoczne ukształtowanie terenu ze znaczącymi walorami
krajobrazowymi oraz bogactwem zasobów przyrody

                                                                                                                                                 Źródło:
                                                                                                                        Urząd Gminy w Czudcu
   

Copyright by Michał Mac